Dla kogo becikowe?

0
1777

Po urodzeniu dziecka potrzeby rodziny wzrastają. Noworodek potrzebuje kołyski czy łóżeczka do spania, wózka, nosidełka do samochodu, aby bezpiecznie podróżować, zestawu butelek i wielu innych rzeczy, które ułatwiają lub umożliwiają odpowiednią opiekę i pielęgnację dziecka przez rodziców. Takie akcesoria dziecięce niestety słono kosztują, a młodzi rodzice muszą głębiej sięgnąć przez to do kieszeni. Niektórzy mogą postarać się o tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Jeszcze kilka lat temu becikowe było przyznawane wszystkim rodzicom bez wyjątku, ale obecnie pod uwagę brany jest przy tym próg dochodowy. Becikowe z założenia ma wspierać osoby ubogie lub mało zarabiające, a nie zamożne, którym nie brakuje na wyposażenie dziecka w niezbędne akcesoria.

Konstrukcja becikowego

Becikowe jest zapomogą wypłacaną jednorazowo przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, na wniosek jednego z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Oprócz wniosku do ośrodka składa się szereg dokumentów dotyczących urodzenia dziecka oraz sytuacji finansowej rodziców. Wniosek składa się w terminie maksymalnie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Becikowe wypłacane jest w niezmiennej wysokości 1000 zł dla matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

Jeśli ojciec dziecka złoży już wniosek o becikowe, matka noworodka już go nie otrzyma.
Warunkiem uzyskania becikowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód netto, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatek należny, na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 1922 zł. Jeśli o becikowe rodzice starają się w roku 2015, pod uwagę będą brane dochody z 2013 roku. Jeśli jednak w 2014 roku uzyskali oni dodatkowe, nowe źródła dochodu, np. podpisali umowę o pracę, muszą wraz z wnioskiem o becikowe złożyć oświadczenie. Wtedy takie dochody nie będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o przyznaniu becikowego.

Dokumenty do wniosku o becikowe

Aby starać się o uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy wypełnić formalny wniosek o becikowe i dołączyć do niego dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie
 • kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • akt urodzenia dziecka lub dzieci wchodzących w skład rodziny,
 • dowód osobisty wnioskodawcy – kopia i oryginał do wglądu urzędnika,
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną, jeśli dotyczy sytuacji rodzica,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za dany rok na każdego pełnoletniego członka rodziny lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów składane pod odpowiedzialnością karną,
 • oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za dany rok,
  zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie – jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za dany rok – jeśli dotyczy,
 • dokumenty do utraty dochodu – jeśli dotyczy,
 • dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu w kolejnym roku – jeśli dotyczy.

Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście, z uwagi na konieczność przedstawienia oryginałów dokumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here